Damians presentation och därefter SQLUG årsmöte

Stort tack till Damian Widera för hans föredrag om nya funktioner i SQL Server 2016.

Damian’s presentation och demoskripten finns att hämta här:

https://sqlugse.files.wordpress.com/2017/07/damian_feb2016.zip

Samma kväll den 22:e februari efter att Damian hållit sitt intressanta anförande vid SQLUG-träffen så ägde även årsmötet för den ideella föreningen SQLUG rum.

Efter sju år som idogt arbetande ordförande i SQLUG valde Johan Åhlén att kliva åt sidan.

Den nya styrelsen för 2016 lyder då:

Ordförande: Håkan Winther

Vice Ordförande: Shakir Bohari

Sekreterare: Lars Utterström

Kassör: Peter Larsson

Protokollet från årsmötet finns att tillgå här:

Protokoll_SQLug_arsmote_2015.pdf

För dem som missade Damian Widera’s presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:

http://www.youtube.com/user/SQLugSWE

Inbjudan SQLUG-träff med Damian Widera i Stockholm och årsmöte

Välkommen till SQLUG träff med Damian Widera och årsmöte i Stockholm den 22/2 kl 17:00.

Vi har glädjen att åter få besök av ingen mindre än den välkände och SQL Server MVPn; Damian Widera.

Plats: Microsoft (Finlandsgatan 36, Akalla)
Tid: 22:a februari kl 17.00 – 19:30
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.

För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/20955737174

Session info:
The next version; SQL Server 2016
The new administrative features that will be available in the next version.
* Stretch Database
* Query Store


Damian Widera bio:
Software engineer with 10+ years of professional experience in all aspects of software development.
Damian participated in a number of projects in international environments and possesses practical knowledge of procedures and tools which are necessary for successful implementation of such projects.
Now he focuses on building solutions based on Microsoft SQL Server environment (including complex database driven systems, database administering, tuning and optimization).
Damian is experienced speaker and columnist. Damian holds various Microsoft Certifications: he is a Microsoft Certified Trainer, Solution Developer or .NET and Database Administrator from 2004. He now is also an MCSE of Data Platform. Describes himself as an energetic actor.

The presentation will be held in English.
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Efter Damian´s presentation kommer SQLUGs årsmöte att hållas.

Förslag till stadgeändringar
Styrelsen har fått goda konstruktiva idéer och med hjälp av dessa gjort ett förslag till revidering av stadgarna vilket överlämnas till årsmötet att besluta. Förslaget finns publicerat under Nyheter på hemsidan vår hemsida www.sqlug.se

Valberedningen

Som ni vet är SQLUG en medlemsstyrd förening, och nu är det snart dags att på årsmötet välja styrelse inför nästa verksamhetsår.
Denna gång kommer en eller fler av styrelsens nuvarande medlemmar inte att ställa upp för omval, varför det är extra viktigt att vi får in nomineringar från er.
Kontakta valberedingen på email adress steinar.andersen@sqlservice.se med dina förslag!

Agenda SQLUG årsmöte
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
11. Val av vice ordförande för en tid av ett år.
12. Val av sekreterare för en tid av ett år.
13. Val av kassör för en tid av ett år.
14. Val av revisor och en revisorsuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning bestående av en person.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.
17. Stadgeändring och Övriga frågor.

För mera information finns föreningens stadgar publicerade på SQLug.se

Förslag till stadgeändringar

Styrelsen har fått goda konstruktiva idéer och med hjälp av dessa gjort ett förslag till revidering av stadgarna vilket överlämnas till årsmötet 2016-02-22 att besluta.
För att sammanfatta förslaget lyder det då:
– Styrelsen består av ordförande som väljs för en mandatperiod på två år samt tre ledamöter som väljs för en tid av två år så dessa går omlott och väljs vid varannat årsmöte.
– Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
– Styrelsen utökas med en suppleant som väljs för en mandatperiod på ett år.
– Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästföljande årsmöte.
– Valberedningen utökas till att bestå av två personer varav en sammankallande valda av årsmötet.
Gällande stadgar återfinns här: Stadgar_SQLug.pdf

§ 6 Styrelsen
Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Dess medlemmar väljs för en tid av ett till två år, på sådant sätt att inte mer än hälften av styrelsemedlemmarnas mandattid går ut vid ett och samma årsmöte.
Styrelsens medlemmar väljs vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
Styrelsen består av ordförande och tre ledamöter samt en suppleant.
Styrelsen utser bland sina ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästföljande årsmöte.
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av ordföranden och kassören gemensamt. Styrelsen handhar och förvaltar föreningens egendom och är gemensamt ansvarig för föreningens ekonomiska medel.
Styrelsens säte är i Stockholms kommun av Stockholms län.

§ 14 Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av två år (ojämna år).
11. Val av en (ojämna år) eller två ledamöter (jämna år) i styrelsen för en tid av två år.
12. Eventuella fyllnadsval.
13. Val av suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
14. Val av revisor och en revisorsuppleant.
    I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
    Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.

§ 15 Valberedningen
Valberedningen består av två personer varav en sammankallande valda av årsmötet. Valberedningen ska senast 14 dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Valberedningen ska till årsmötet ta fram ett förslag på ledamöter och suppleant till styrelsen.
Undantaget är valet av valberedning, där valberedningen inte ska ta fram ett förslag. Till årsmötet ska valberedningen redovisa vilka övriga medlemmar, utöver de av valberedningen föreslagna, som nominerats till olika uppdrag i föreningen.

Tävlingsresultat SQLug.se Challenge 2015

Tävlingen är slutligen avgjord!

Vi gratulerar Sergey Klimkevich, Thomas Cook, som nu kan titulera sig 2015 års svenska mästare på T-SQL utveckling. Stort grattis också till Stefan Gustafsson för andraplatsen och Daniel Hutmacher för tredje plats.
Till årets tävling kom det in 39 tävlingsbidrag, varav 15 godkändes. Läs mer på den officiella tävlingssidan: http://sqlugchallenge.azurewebsites.net/ samt under forumet.
 

Inbjudan SQLUG-träff med Kalen Delaney i Stockholm

Välkommen till SQLUG-träff med Kalen Delaney i Stockholm den 9/12 då hon kommer prata om In-Memory OLTP.

Plats: Microsoft, Akalla
Tid: Onsdagen den 9:e december kl 18:00 – 20:00
Det kommer att finnas enklare förtäring och dryck.
Obs! Obligatorisk anmälan. Antal platser är som vanligt begränsade.
För mer information och anmälan: http://www.eventbrite.com/event/19083908484

Varmt välkomna!

P.S. Kalen Delaney håller en kurs en hel vecka. Detta kan vara sista tillfället någonsin att gå en kurs för Kalen i Sverige, eftersom hon har planer på att pensionera sig. D.S.

Tävla i SQLug.se Challenge 2015

SQLug.se Challenge är svenska mästerskapen för T-SQL utvecklare som arrangeras varje år sedan 2010. Syftet med tävlingen är att lösa en programmeringsuppgift på SQL Server med bäst prestanda (enligt mätmetod specificerad i uppgiften).

Läs mer på den officiella tävlingssidan och börja gnugga geniknölarna: http://sqlugchallenge.azurewebsites.net/

Presentationsfiler från träffarna med Chris Webb

Ett stort tack till Chris Webb för hans mycket uppskattade föreläsningar i Malmö, Göteborg och Stockholm om: Best practices for collecting and analysing data with Power Query.

Chris presentation och demoskripten finns att hämta här:

https://sqlugse.files.wordpress.com/2017/07/chris_webb_malmo_gothenburg_stockholm_sep2015.zip

För dem som missade Chris presentation eller vill se den igen finns videoinspelingen tillgänglig på vår YouTube kanal:

http://www.youtube.com/user/SQLugSWE