Förslag till stadgeändringar

Styrelsen har fått goda konstruktiva idéer och med hjälp av dessa gjort ett förslag till revidering av stadgarna vilket överlämnas till årsmötet 2016-02-22 att besluta.
För att sammanfatta förslaget lyder det då:
– Styrelsen består av ordförande som väljs för en mandatperiod på två år samt tre ledamöter som väljs för en tid av två år så dessa går omlott och väljs vid varannat årsmöte.
– Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
– Styrelsen utökas med en suppleant som väljs för en mandatperiod på ett år.
– Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästföljande årsmöte.
– Valberedningen utökas till att bestå av två personer varav en sammankallande valda av årsmötet.
Gällande stadgar återfinns här: Stadgar_SQLug.pdf

§ 6 Styrelsen
Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Dess medlemmar väljs för en tid av ett till två år, på sådant sätt att inte mer än hälften av styrelsemedlemmarnas mandattid går ut vid ett och samma årsmöte.
Styrelsens medlemmar väljs vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
Styrelsen består av ordförande och tre ledamöter samt en suppleant.
Styrelsen utser bland sina ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden tom nästföljande årsmöte.
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av ordföranden och kassören gemensamt. Styrelsen handhar och förvaltar föreningens egendom och är gemensamt ansvarig för föreningens ekonomiska medel.
Styrelsens säte är i Stockholms kommun av Stockholms län.

§ 14 Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Dagordning.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Kassörens redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av föreningens ordförande för en tid av två år (ojämna år).
11. Val av en (ojämna år) eller två ledamöter (jämna år) i styrelsen för en tid av två år.
12. Eventuella fyllnadsval.
13. Val av suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
14. Val av revisor och en revisorsuppleant.
    I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning bestående av två personer varav en sammankallande.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
    Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet.

§ 15 Valberedningen
Valberedningen består av två personer varav en sammankallande valda av årsmötet. Valberedningen ska senast 14 dagar före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Valberedningen ska till årsmötet ta fram ett förslag på ledamöter och suppleant till styrelsen.
Undantaget är valet av valberedning, där valberedningen inte ska ta fram ett förslag. Till årsmötet ska valberedningen redovisa vilka övriga medlemmar, utöver de av valberedningen föreslagna, som nominerats till olika uppdrag i föreningen.

Skriv något snällt om den här artikeln!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.